04-06-2017

Drodzy moi, w odpowiedzi na zapytania, czy jest możliwość przedłużenia lata - odpowiedź jest oczywista!
Jest taka możliwość!
Szansę na to dają Wyspy Kanaryjskie. Wyspy wiecznej wiosny!

Średni rozkład miesięczny temperatur i wiatrów dla Teneryfy od 2003r:

Dowód, że powyższe dane prawdziwymi są:
Kocówka rejsu. Zdawanie jachtu. Zdjęcie wykonane na Teneryfie 12 listopada 2010roku. Nie był to ewenement pogodowy...
 
Zacytuję za stroną:
 leo-yachting
"Klimat wysp jest oceaniczno-subtropikalny, z umiarkowanymi temperaturami, rzadkimi opadami, zależnymi od wyspy i jej strefy oraz wysokości nad poziomem morza. Średnia temperatura powietrza od października do kwietnia wynosi 20-28°C"

Wyspy Kanaryjskie to wyspy wulkaniczne, o bardzo zróżnicowanym klimacie - zależnym od wysokości npm. A wysokość szczytów jest znaczna. Od prawie 2000mnp na Gran Canarii do ponad 3000mnp górującego szczytu na Teneryfie (swoją drogą jest to najtyższy szczyt Hiszpanii!!!).
Miałem kilkuktornie przyjemność być na Kanarach, lecz zawsze był to początek lub koniec rejsu, więc nie miałem możliwości ich zwiedzenia w stopniu, który by mnie zadowolił.


Widok na Teneryfę z wyspy La Palma (odległość pomiędzy szczytami to ok 130km). A poniżej chmury...

La Palma - szczyt wulkanu.
Wschód słońca na oceanie.


Termin rejsu to 04-11-2017 do  11-11-2017.
Jacht - dostosuję do liczby chętnych, lecz minimum 3 kabinowy zarejestrowany na 8 osób (bardzo miło wspominam żeglowanie w 2010r z Majorki na Kanary - Oceanisem 43).
Start - najprawdopodobniej Gran Canaria - tańsze loty, lecz cena za czarter jachtu może uzasadnić zmianę na Teneryfę. 
Koszt - 350EUR za koję od osoby. Jeśli decyzje zostaną podjęte szybko i uda się nam złapać jacht w tej cenie! Do tego musimy doliczyć kasę jachtową na paliwo, prowiant, mariny - przyjmuję 120EUR od osoby. Po rejsie rozliczone te pieniądze zostaną. Do koszztu jeszcze należy doliczyć transport. Sprawdzałem ceny biletów lotniczych i oscylują ine w okolicy 1000PLN przy lotach z Warszawy.


Trasa jest teoretyczna i jej realizacja będzie uzależniona przede wszystkim od pogody. W tym terminie kierunek wiatru jest akurat zmienny, więc konkretny plan powstanie po pobraniu prognozy pogody.

Moje rejsy, podczas których odwiedzić Kanaryjskie wyspy okazję miałem. Po opisie do znalezienia w zakładce: "Gallery/Routes". Tam są również trasy tych rejsów.
Tu podlinkowane to galerii zdjęć:

Mallorca - Tenerife "XXX Cubalibre" Oceanis 43from 23-10-2010 to 13-11-2010

Regatta ARC "Sta Maria" Catamaran Wave58 from 20-11-2011 to 05-12-2011

Tenerife - Mallorca "Arehucas" Bavaria49from 14-04-2012 to 05-05-2012

Spain "Thetis" Bavaria 42  from 02-11-2013 to 16-11-2013 "Conquest of the Atlantic"


Liczę na szybki odzew.

Jeśli nie jesteście zainteresowani rejsem tym, proszę, prześlijcie o nim informację do swoich znajomych, może Oni będą mogli w nim uczestniczyć.


Hi there! Referring to your inquiries about the possibility to extend the summer – the answer is obvious!
Of course, it’s possible!
The Canary Islands offer such possibility. The islands of eternal spring!

The average monthly schedule of temperatures and winds for Tenerife since 2003:

The proof that the above data is true:
The end of the cruise. Return of the yacht. The photo taken in Tenerife on 12th November 2010. It wasn’t an unusual weather occurrence…
 
Let me quote the website:
 leo-yachting
“The climate of the islands is an oceanic and subtropical climate with moderate temperatures, rare rains, depending on the island and its zone as well as the height above the sea level. The average air temperature from October to April is 20-28°C”.

The Canary Islands are volcanic islands with a very diversified climate depending on the height above the sea level. And the peaks are very high. From almost 2 000 m above the sea level on Gran Canaria to above 3 000 m above the sea level of the highest peak on Tenerife (by the way, it is the highest peak in Spain!!!).
I had the pleasure to be on the Canary Islands a few times but it was always the beginning or the end of a cruise so I did not have the possibility to visit them to a satisfying extent.


The view on Tenerife from the La Palma island (the distance between the peaks is approx.. 130 km). And the clouds beneath…

La Palma – a volcano peak.
Sunrise on the ocean.


Term of the cruise: from 04-11-2017 to 11-11-2017.
The yacht – it will be adopted to the number of participants but it must be at the minimum a 3-cabin registered for 8 persons (I have very fond memories of sailing in 2010 from Mallorca to the Canary Islands on Oceanis 43).
The start – most probably from Gran Canaria – cheaper flights but the yacht charter price may justify a change to Tenerife. 
The cost– having conducted an initial search for available yachts I can say that the price may be about 350 EUR per berth for a person. Everything depends on the number of persons and how fast the decisions will be taken. To that we must add the yacht cash for the fuel, food supplies, the marines – I assume EUR 120 per person. This money will be settled after the cruise. One must also add the cost of transport. I have checked the prices of flight tickets and they are about PLN 1000 for flights from Warsaw.


The route is theoretical and its execution will depend, most of all, on the weather. In this period the wind direction is changeable so the specific plan will be made when the weather forecast is known.

My cruises during which I had the opportunity to visit the Canary Islands. To be found in the unit “Gallery/ Routes”. You can also find the routes of these cruises there.
Here is the link to the photo gallery:

Mallorca - Tenerife "XXX Cubalibre" Oceanis 43from 23-10-2010 to 13-11-2010

Regatta ARC "Sta Maria" Catamaran Wave58 from 20-11-2011 to 05-12-2011

Tenerife - Mallorca "Arehucas" Bavaria49from 14-04-2012 to 05-05-2012

Spain "Thetis" Bavaria 42  from 02-11-2013 to 16-11-2013 "Conquest of the Atlantic"


I am looking forward to your quick response.

If you are not interested in this cruise, please notify your friends about it – perhaps they will be willing to participate.


Categories:

Leave a Reply